หนังสือที่เกี่ยวข้องหรือกล่าวถึงพุทธทาสภิกขุ (6 เล่ม)

หนังสือ 100 ปี พุทธทาสเล่ม 1 : ชีวิตและการทำงาน
หนังสือ 100 ปี พุทธทาสเล่ม 2 : สืบสานปณิธานพุทธทาส

หนังสือ 100 ปี พุทธทาสเล่ม 3 : พุทธธรรม พุทธทาส
หนังสือ 100 ปี ร้อยจดหมายพุทธทาส - สัญญา

หนังสือ ภิกฺขุนี
หนังสือ เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา