หนังสืองานประพันธ์โดยพุทธทาสภิกขุ (8 เล่ม)

หนังสือตามรอยพระอรหันต์
หนังสือศิลปะ และสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ

หนังสือสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย เต๋า
หนังสือสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สตรี ในฐานะมารดาของโลก

หนังสืออริยศีลธรรม 1 :  ศีลธรรม
หนังสืออริยศีลธรรม 2 : มนุษย์กับศีลธรรม

หนังสืออริยศีลธรรม 3 :  ปัญหาและทางออกของศีลธรรม
หนังสืออริยศีลธรรม 4 : อริยศีลธรรมสำหรับยุวชน