เสียงธรรมพุทธทาสภิกขุ

 

สันทัสเสตัพพธรรม

01. พระพุทธเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลา
02. นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้กับนิพพานต่อตายแล้ว    
03. มนุษย์ของพระเจ้ากับคนของกิเลส
04. ศาสนามีเพียงศาสนาเดียว
05. โลกในทรรศนะของพุทธบริษัทคืออะไร
06. สิ่งสำคัญของพุทธศาสนาในรูปภาษาธรรม
07. เรียนพุทธศาสนาจากอะไรจึงจะรู้พุทธศาสนา
08. การหลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวศาสนา
09. เชื่อดีกว่าไม่เชิ่อ - ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ
10. วิภัชชวาท - ขณิกวาท และฆนิกวาท - สัสสตวาท
11. อภิธรรมคืออะไร    
12. พุทธศาสนาในทุกแง่ทุกมุม    

 

46 ค ฟ้าสางระหว่าง 50 ปี ที่มีสวนโมกข์ ตอน 1

01. ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง
02. ไกวัลยธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่ควรแก่นามว่าธรรมทั้งปวง
03. ไกวัลยธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งสามัญญลักษณะ
04. ไกวัลยธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตา
05. ไกวัลยธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตา
06. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุ
07. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติแห่งพุทธภาวะ
08. ไกวัลยธรรมในฐานะเป็นกฎชีววัฒนาการ
09. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งคงกระพันชาตรี
10. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นหลักมูลฐานเพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
11. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นหลักมูลฐานเพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา (ต่อ)
12. ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นหลักมูลฐานเพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา (ต่อ)
13. ไกวัลยธรรมเมื่อมนุษย์ยอมรับเอาเป็นเครื่องคุ้มครองโลก

 

ก ข ก กาของพุทธศาสนา

01. อารัมภกถาเกี่ยวกับ ก ข ก กา ในพุทธศาสนา
02. เรื่องเกี่ยวกับธาตุ
03. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธาตุเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิอันร้ายแรง
04. การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว
05. ปัญหาในวิถีของชีวิตตั้งต้นด้วยกามธาตุ
06. อารมณ์คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลก
07. ความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับปรมัตถธรรม
08. ก ข ก กา ของนิพพาน
09. ผู้รู้ ก ข ก กา ของนิพพาน
10. การเรียน ก ข ก กา เพื่อนิพพาน
11. ก ข ก กา เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย
12. ประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับ ก ข ก กา ทั้งปวง

 

ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข

01. ปฐมนิเทศ
02. สิ่งที่เป็นคู่ชีวิต
03. ทิศทั้งหก
04. นรกกับสวรรค์
05. นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้
06. โพธิหรือกิเลส
07. ตัดต้นเหตุทันเวลา
08. มัชฌิมาคือหนทาง
09. ความสะอาด สว่าง สงบ
10. พบชีวิตจริง
11. ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา
12. ปัจฉิมนิเทศ

 

ธรรมปาฏิโมกข์ 2513

01. ตัวกูกับความเป็นปฏิกูล    
02. ความสมดุลคือความไม่เกิด
03. ความสมดุลคือความไม่เกิด (ต่อ)
04. ภาษาของผู้รู้ธรรมทำให้เรากลายเป็นโง่
05. ควายสองตัว
06. ควายสองตัวอีกคู่หนึ่ง
07. ยิ่งฉลาดยิ่งโง่
08. ตัวกูเกิดมาจากรสของเนื้อหนัง
09. ตัวกูกับจริตของตัวกู
10. เมื่อตัวกูอยากนิพพาน
11. ตัวกูอยากไปนิพพานเพราะอะไร
12. การไต่เต้าไปตามลำดับของตัวกูเพื่อไปสู่นิพพาน
13. การละตัวกูอยู่ในป่า
14. กาาตายของตัวกูก่อนการตายของร่างกาย
15. กาาตายของตัวกูก่อนการตายของร่างกาย
16. ประโยชน์หรืออานิสงส์ของความไม่มีตัวกู - ของกู
17. ตัวกู - ของกูที่เกี่ยวกับปวารณา
18. โมหะคือตัวกูที่รู้จักอยากที่สุด
19. ความสุขเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวกู - ของกู ( ไม่จบ )
20. ความสุขเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวกู - ของกู (ไม่จบ)
21. ความสุขเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวกู - ของกู (ความบริสุทธิ์ใจ)
22. ความสุขเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวกู - ของกู (ความมิตรภาพ)
23. ความสุขเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวกู - ของกู (ต่อ)
24. ศิลปะชองความสุข    
25. ศิลปะชองความสุข (ต่อ)
26. ศิลปะชองความสุข (ต่อ)
27. ศิลปะชองความสุข (ต่อ)

 

ธรรมปาฏิโมกข์ 2514

01. ความจริงไม่มีบวก - ลบ
02. ความหลอกลวงของบวกและลบ
03. จากคุณไปสู่โทษ
04. คำว่าเกิด
05. คำว่าเกิด
06. ปฏิสนธิวิญญาณกับตัวกู - ของกู
07. การแก้ตนที่เป็นตัวกูให้กลายเป็นตนที่เป็นธรรม
08. ภาษาพูดของตัวกู - ของกู
09. อิทัปปัจจยตา
10. การลอยตัวกู - ของกู
11. การไม่ตกนรกแห่งตัวกู
12. การใช้ตัวกูให้เป็นประโยชน์
13. อาวุธลับสำหรับฆ่าตัวกู
14. การฆ่าตัวกูคือการฆ่าผี
15. เพราะสิ่งนี้มี - สิ่งนี้จึงมี
16. สิ่งที่เรียกว่าตัวกู - ของกูเป็นเพียงอิทัปปัจจยตา
17. การเกิดและการดับแห่งตัวกู - ของกู
18. ความถูกต้องสำหรับตัวกู - ของกู
19. ตัวกูเกิดเมื่อไร

 

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 2

01. ธรรมะเข้ามา ตัวกูออกไป, ตัวกูเข้ามา ธรรมะออกไป
02. ธรรมชาติว่างจากตัวกู ของกู
03. ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฎฎสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน
04. สังสาระมีอยูในนิพพาน นิพพานก็มีอยู่ในสังสาระ    
05. ปริยัติ, ปฏิบัติสำคัญทีดับตัวกู - ของกู
06. สร้างนรกในอากาศ
07. เรื่องการให้ทาน
08. ธรรมเพียงคำเดียว
09. ยิ่งฉลาด ยิ่งโง่
10. ปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญ

 

บรรยายภาพปริศนาธรรม

01. อธิบายภาพจับวัว    
02. ธรรมะจากเชอร์แมน
03. โทรเลขจากเซ็น

 

พุทธคุณบรรยาย

01. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 4
02. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 5
03. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 6 (บทที่ 51 - 57)
04. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 6 (บทที่ 58 - 59 - 60)
05. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 7    
06. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 8    
07. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 9    
08. อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ 10    
09. อารัมภถา ข้อควรทราบเบื้องต้นของพระพุทธคุณ
10. พุทธนวาหรคุณ บทที่ 1 - 4 
11. พุทธนวาหรคุณ บทที่ 5 - 7 
12. พุทธนวาหรคุณ บทที่ 8 - 9
13. อุบาลีพุทธคุณ วรรคที่ 1
14. อุบาลีพุทธคุณ วรรคที่ 2
15. อุบาลีพุทธคุณ วรรคที่ 3

 

มนุสสธรรม

01. ปฐมนิเทศ
02. ธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม
03. มนุษยธรรมนั่นแหละคือหลักสูตรสอบไล่ตามทางธรรม
04. มนุษยธรรมไม่ใช่ความวิปริตของมนุษย์
05. มนุษยธรรมเป็นปัจจัยที่ห้า
06. ความกำกวมระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม
07. ปัญหาที่แตกต่างระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม
08. ศาสนาทั้งหลายอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม
09. วิวัฒนาการของมนุษยธรรมในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา
10. ความดึงถ่วงกันระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม
11. ดูให้ดีมีอนารยธรรมอยู่สองชนิด
12. มนุษยธรรมตามทัศนะของพุทธบริษัท
13. มนุษยธรรมถึงจุดสูงสุดอยู่ที่พุทธภาวะ
14. มนุษยธรรมขั้นสุดยอดกับอารยธรรมขั้นเด็กอมมือ
15. ปัญหาสับสนเกี่ยวกับคำว่า ตน
16. ปัญหาสับสนเกี่ยวกับคำว่า ตน (ต่อ)    
17. มันไม่ใช่ตนทำไมจึงเกิดความรู้สึกว่าตน    
18. ความรู้สึกว่าตนเกิดขึ้นได้อย่างไร    
19. สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นคืออะไร
20. สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นคืออะไร    
21. สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั้นคืออะไร
22. สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั้นคืออะไร (ต่อ)    
23. สังสารวัฏฏ์คืออะไร (ต่อ)    
24. การเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรม    
25. อัฏฐังคิกมรรคในแง่ของมนุษยธรรม
26. มัชณิมาปฏิปทาในพุทธศาสนา
27. มัชณิมาปฏิปทาที่อยู่ในรูปของศีลธรรม    
28. ศีลธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของมนุษยธรรม    
29. ศีลธรรมหรือมนุษยธรรมในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม
30. มนุษยธรรมกับมนุษยชน    
31. โลกกำลังมีอะไรๆเพื่อจุดจบของมนุษยธรรม
32. โลกที่ไร้มนุษยธรรมจักอยู่ในภาวะอย่างไร
33. จะช่วยกันอย่างไรโลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรม
34. จะช่วยกันอย่างไรโลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรม (ต่อ)    
35. จะช่วยกันอย่างไรโลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรม (ต่อ)
36. พุทธบริษัทรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรและเพียงไร
 

 

วิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ

01. วิชาธรรมจำเป็นกว่าวิชาชีพ
02. ความมุ่งหมายของวิชาธรรมต่างจากวิชาชีพ
03. หลักตัดสินความผิดถูกในวิชาธรรม
04. คำบัญญัติเฉพาะในวิชาธรรม
05. สิ่งที่เรียกว่าคนในวิชาธรรม
06. ประโยชน์ของอนัตตาและสุญญตา
07. ภาษาวิชาธรรมล้ำลึกกว่าภาษาวิชาชีพ
08. ธรรมคือคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลก
09. อานาปานสติสำหรับเด็ก

 

ศีลธรรมกับมนุษย์โลก

01. ความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรม
02. อภิปราย ถาม - ตอบ    
03. ไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรม
04. อภิปราย ถาม - ตอบ
05. วิกฤติการณ์ทั้งหลายคือภาวะไร้ศีลธรรม
06. โลกกำลังจมลงสู่ภาวะไร้ศีลธรรม    
07. อภิปราย ถาม - ตอบ
08. กระแสแห่งความเสื่อมศีลธรรมตามลำดับ
09. ต้นเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรม
10. มูลเหตุชั้นรากฐานแห่งการผิดพลาด
11. สถาบันผู้มีพระคุณเป็นรากฐานของศีลธรรม
12. สถาบันที่ทรงอำนาจกับปัญหาทางศีลธรรม
13. สถาบันที่ทรงอำนาจกับปัญหาทางศีลธรรม (2)
14. สถาบันแห่งมิตรภาพคือจุดเด่นแห่งความมีศีลธรรม    
15. ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเป็นไปเพื่อความมีอยู่ของศีลธรรมอย่างมั่นคง
16. สัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรม    
17. อภิปราย ถาม - ตอบ    
18. ศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกและมนุษย์โลกเพื่อศีลธรรม

 

สันทิฏฐิกธรรม

01. สันทิฏฐิโก 7มีค24
02. สันทิฏฐิโก
03. สันทิฏฐิโก
04. สันทิฏฐิโกแห่งตัวกู
05. สันทิฏฐิโก
06. สันทิฏฐิกธรรมของจตุรารัยสัจจ์    
07. สันทิฏฐิกธรรมของนิพพาน
08. สันทิฏฐิกธรรมของพระรัตนตรัย    
09. สันทิฏฐิกธรรมของไตรสิกขา
10. สันทิฏฐิกธรรมของธรรมสโมธาน    
11. สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ
12. สันทิฏฐิกธรรมเกี่ยวกับกิเลส
13. สันทิฏฐิกธรรมในอะไรๆในตัวเราเอง
14. สันทิฏฐิกธรรมในผลของศาสนา    
15. สันทิฏฐิกธรรมต่อสนามรบในตัวเรา
16. สันทิฏฐิกธรรมต่อธรรมและรสของธรรม    

 

สุญญตาปริทรรศน์

01. การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น
02. การบวชคือการพักผ่อนทางวิญญาณ    
03. ความว่างจากตัวกูคือการพักผ่อนทางวิญญาณ
04. พักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพาน์
05. ความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญา
06. ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง
07. ความกำกวมของภาษาเป็นสิ่งที่ควรระวัง    
08. ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น    
09. ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณ    
10. การค้นคว้าทางวิญญาณมีจุดมุ่งหมายตรงไปยังความว่างจากตัวกู    
11. ยูโดทางวิญญาณ    
12. การทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง
13. ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง    
14. ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง (ต่อ)    
15. การยกผลงานให้แก่ความว่าง
16. กินอาหารของความว่าง    
17. ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที    
18. รู้จักความตายให้ถูกต้อง
19. รู้จักความตายให้ถูกต้อง (ต่อ)    
20. ความหมายอันสับสนระหว่างความตายกับความอยู่
21. โวหารพูดเกี่ยวกับความว่างหรือความตายที่สำคัญที่สุด    
22. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
23. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด
24. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด (ต่อ)
25. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไป    
26. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อฉันทะ)    
27. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อวิริยะ)
28. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อจิตตะ และวิมังสา)
29. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (สัมมัปปธาน)
30. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (สติปัฏฐานสี่)    
31. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อินทรีย์5 พละ5)
32. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (โพชฌงค์7 และมรรคมีองค์8)    
33. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (จะปฏิบัติธรรมให้ครบถ้วนได้อย่างไร)
34. ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวชีวิต
35. ธรรมประยุกต์
36. ธรรมประยุกต์ (ต่อ)
37. อานาปานสติประยุกต์
38. ธรรมประยุกต์ในลักษณะที่เป็นการสรุปความ    
39. การจำพรรษาและออกพรรษาที่เป็นธรรมประยุกต์    

 

อตัมมยตาประทีป

01. อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น    
02. อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต
03. อตัมมยตา - ความไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที)
04. อตัมมยตาประยุกต์
05. อตัมมยตาใช้อย่าอะไรได้บ้าง
06. อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่    
07. อตัมมยตากับธรรมจักร
08. อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง
09. เลิกอายุแล้วมาอยู่กับอตัมมยตา    
10. อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี    

 

ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ อบรมข้าราชการ 3 ครั้ง   

01. ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ อบรมข้าราชการ 1
02. ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ อบรมข้าราชการ 2    
03. ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ อบรมข้าราชการ 3    
 

 

มนุษยธรรมปริทรรศน์  

01. ความกำกวมของวัฒนธรรม
02. ภาวะปัจจุบันแห่งวัฒนาการทางวัฒนธรรม
03. ข้อระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม
04. ธรรมะในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
05. มนุษยธรรมสโมธานกับความปลอดภัยของธรรมชาติ
06. มนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัท
07. ความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบ    
08. ความมีมนุษยธรมสมบูรณ์แบบ ในทางฝ่ายวิญญาณ
9. ความประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมาย    
10. มนุษยธรรมในฐานสิ่งที่ต้องรู้จัก    
11. วิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทัน     
12. วัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนา    

 

สุญญตาปริทรรศน์   

01. การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น
02. การบวชคือการพักผ่อนทางวิญญาณ
03. ความว่างจากตัวกูคือการพักผ่อนทางวิญญาณ    
04. พักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพาน์    
05. ความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญา    
06. ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง
07. ความกำกวมของภาษาเป็นสิ่งที่ควรระวัง
08. ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น    
09. ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณ    
10. การค้นคว้าทางวิญญาณมีจุดมุ่งหมายตรงไปยังความว่างจากตัวกู
11. ยูโดทางวิญญาณ     
12. การทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง    
13. ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง    
14. ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง (ต่อ)    
15. การยกผลงานให้แก่ความว่าง
16. กินอาหารของความว่าง    
17. ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที
18. รู้จักความตายให้ถูกต้อง    
19. รู้จักความตายให้ถูกต้อง (ต่อ)
20. ความหมายอันสับสนระหว่างความตายกับความอยู่    
21. โวหารพูดเกี่ยวกับความว่างหรือความตายที่สำคัญที่สุด
22. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง    
23. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด
24. การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด (ต่อ)    
25. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆไป
26. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อฉันทะ)    
27. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อวิริยะ)    
28. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อิทธิบาทข้อจิตตะ และวิมังสา)    
29. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (สัมมัปปธาน)
30. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (สติปัฏฐานสี่)    
31. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (อินทรีย์ 5 พละ 5)    
32. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (โพชฌงค์ 7 และมรรคมีองค์ 8)    
33. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ (จะปฏิบัติธรรมให้ครบถ้วนได้อย่างไร)
34. ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวชีวิต    
35. ธรรมประยุกต์
36. ธรรมประยุกต์ (ต่อ)
37. อานาปานสติประยุกต์
38. ธรรมประยุกต์ในลักษณะที่เป็นการสรุปความ    
39. การจำพรรษาและออกพรรษาที่เป็นธรรมประยุกต์

 

อบมพระนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตราปี 2517   

01. การบวชคือการฝึกเพื่อใช้ธรรมศาสตรา    
02. ธรรมศาสตราในความหมายที่กว้างออกไป
03. ธรรมศาสตราในขั้นที่จะสามารถช่วยโลกได้
04. สัมมาทิฎฐิช่วยโลกได้อย่างไร
05. ธรรมศาสตราที่อยู่ในรูปของศีลธรรมและในรูปของศาสนา
06. ธรรมศาสตรามีเมื่อมีการปฏิบัติ    
07. การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรม
08. หัวในธรรมศาสตราในพระพุทธศาสนา    
09. (แก้ไข) ธรรมศาสตราในการปิดอบาย    
10. ธรรมศาสตราในการปิดอบาย
11. (แก้ไข) ธรรมศาสตราในการเปิดสวรรค์    
12. ธรรมศาสตราในการเปิดสวรรค์    
13. ธรรมศาสตราในการฆ่ากิเลสมาร    
14. การทำลายฐานทัพของกิเลส    
15. สรุปผลของการใช้ธรรมศาสตรา    
16. ลักษณะแห่งธรรมมิกภาพ คือลักษณะที่ประกอบด้วยธรรม    

 

อบรมพระธรรมฑูต 2510   

01. กล่าวเปิดการอบรมบนเขาพุทธทอง 12 เมษายน 2510
02. ทำวัตรคืออะไร    
03. ความอดทน 14 เมษายน 2510
04. การประกาศพระศาสนา 14 เมษายน 2510
05. การฉันอาหาร 15 เมษายน 2510    
06. การชี้โทษ 15 เมษายน 2510
07. การเดินจงกรม 16 เมษายน 2510
08. การประหยัด 17 เมษายน 2510    
09. เรื่องธรรมชาติ 17 เมษายน 2510
10. ชีวิตของนักเผยแผ่ 18 เมษายน 2510    
11. ภาษาคนภาษาธรรม 18 เมษายน 2510    
12. การซ่อนเพชรพลอย 19 เมษายน 2510    
13. เราเป็นคนรวย 19 เมษายน 2510
14. เราไม่เป็นอะไรเลย 20 เมษายน 2510    
15. หมอนไม้  21 เมษายน 2510
16. งานธรรมฑูตคืองานต่อต้านผู้อื่น 21 เมษายน 2510    
17. วัตถุนิยม 22 เมษายน 2510
18. การทำวัตรสวดมนต์ 22 เมษายน 2510    
19. ธรรมะต้องชนะวัตถุนิยม 23 เมษายน 2510
20. ชาตินี้ชาติหน้า 24 เมษายน 2510    
21. เรื่องผีๆสางๆ 24 เมษายน 2510    
22. ความนิยมในของแพง 25 เมษายน 2510    
23. คำกล่าวปิดการอบรม
24. เรื่องที่ควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 14 ตุลาคม 2531
25. ผู้ที่มีนาคม วามสมควรแก่การทำจิตตภาวนา 15 ตุลาคม 2531
26. ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 16 ตุลาคม 2531
27. การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ 1 ภาคทฤษฎี 18 ตุลาคม 2531
28. การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ 1 ภาคปฏิบัติ 19 ตุลาคม 2531    
29. การปฏิบัติเพื่อมีสติในอริยาบถ ภาพผนวก 20 ตุลาคม 2531
30. การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ 2 เวทนานุปัสสนา 21 ตุลาคม 2531
31. การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ 3 จิตตานุปัสสนา 22 ตุลาคม 2531    
32. การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ 4 ธัมมานุปัสสนา 23 ตุลาคม 2431    
33. สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ 24 ตุลาคม 2531         
34. ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา
35. ข้อควรทราบก่อนการลงมือปฏิบัติ
36. วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป    
37. การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
38. การปฏิบัติในอิริยาบถยืน    
39. การปฏิบัติในอิริยาบถนอน และอื่นๆ
40. สรุปโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น    
41. การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง    
42. การปฏิบัติเพื่อเห็นตถาตา
43. การเห็นเป็นสักว่าธาตุ
44. การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา    
45. ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
46. วิธีฝึกจิต    
47. วิธีทำอานาปานสติ วิ่งตาม 27 มีนาคม 2517
48. อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต 19 สิงหาคม 2532    
49. อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
50. การศึกษาภายใน    
51. ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต    
52. การปรุงแต่งจิต    
53. ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา
54. อธิบายอานาปานสติ นศ ธรรมศาสตร์ 4 พฤษภาคม 2523
55. อธิบายอานาปานสติ นศ ธรรมศาสตร์ (ต่อ) 5 พฤษภาคม 2523
56. สติ และการฝึกสติ    
 

 

ตู้ธรรมเทศนา ชุด 1    

01. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ    
02. สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้    
03. สวรรค์ในหน้าที่การงาน
04. ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้    
05. อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส    
06. อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป    
07. อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
08. อุดมคติของโพธิสัตว์    
09. กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล
10. การชนะโลก
11. การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน
12. การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง    
13. การตั้งจิตไว้ถูก    
14. การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก    
15. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
16. การมีชีวิตด้วยจิตว่าง    
17. การทำบุญสุนทรทานคืออะไร    
18. การบวชคืออะไร ?    
19. การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
20. การประพฤติธรรมให้สุจริต
21. การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
22. การพักผ่อน
23. การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน    
24. การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ    
25. การระลึกถึงบรรพบุรุษ
26. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ?    
27. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
28. การสังคมคืออะไร ?
29. การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว    
30. สนทนาปัญหาบ้านเมือง    
31. ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ
32. ความกระหายต่อธรรม : ธัมมกามยตา    
33. ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้
34. ความมีจุดหมายปลายทาง
35. ความรักดี    
36. ความรักผู้อื่น
37. ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน    
38. คุณค่าของชีวิต    
39. ฆรเมสิธรรม : ฆราวาสธรรม
40. จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา    
41. ชีวิตคืออะไร ?    
42. ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา    
43. ทรัพย์สมบัติคืออะไร ?    
44. ทำงานให้สนุกได้อย่างไร ?    
45. ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์    
46. ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์    
47. ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง    
48. ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
49. ธรรมะกลับมาปัญหาหมด    
50. ธรรมะกับปัญหาปากท้อง    
51. ธรรมะคือหน้าที่
52. ธรรมะคืออะไร ? จะมีธรรมะได้อย่างไร ?    
53. ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก
54. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต    
55. การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา
56. ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
57. บุตรที่ประเสริฐที่สุด
58. ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส
59. ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์
60. เป้าหมายของชีวิต
61. ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม
62. ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
63. หน้าที่กับคุณธรรม
64. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ    
65. พึ่งตน พึ่งธรรม    
66. หน้าที่ของพุทธบริษัท    
67. แม่ พระคุณของแม่
68. หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่    
69. โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก
70. โลกอื่น    
71. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
72. วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี    
73. เศรษฐกิจคืออะไร ?
74. สติและการฝึกสติ    
75. สนทนาเรื่อง "ธรรม" คำเดียว
76. สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา    
77. สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ
78. ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต    
79. สวรรค์ในทุกอิริยาบถ
80. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา    
81. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร ?

 

ตู้ธรรมเทศนา ชุด 2   

01. ไตรรัตนะ : พุทธรัตนะ - ธรรมรัตนะ - สังฆรัตนะ     
02. ไตรสิกขา : ศีลสิกขา - สมาธิสิกขา - ปัญญาสิกขา    
03. ไตรโลกุตตรธรรม : มรรค - ผล - นิพพาน
04. ไตรลักษณ์ : อนิจจลักษณ์ - ทุกขลักษณ์ - อนัตตลักษณ์
05. ไตรวัฎฎ์ : กิเลสวัฎฎ์ - กรรมวัฎฎ์ - วิบากวัฎฎ์    
06. ไตรภพ : กามภพ - รูปภพ - อรูปภพ    
07. ไตรตัณหา : กามตัณหา - ภวตัณหา - วิภวตัณหา
08. ไตรทวาร : กายทวาร - วจีทวาร - มโนทวาร
09. ไตรเหตุ : โลภเหตุ - โทสเหตุ - โมหเหตุ    
10. ไตรกรรม : กุศลกรรม - อกุศลกรรม - อัพยากตกรรม    
11. ไตรมาส : ศีลมาส - สมาธิมาส - ปัญญามาส
12. ออกพรรษา
13. การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
14. ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ    
15. การปฏิบัติที่ไม่ผิด
16. สิ่งที่หาได้ยาก 4 อย่าง    
17. อาหารของอวิชชา
18. อาหารของอวิชชาและวิมุติ
19. นโม ไตรสรณคมน์
20. ความวิเวกเป็นสุข    
21. ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข
22. ความคลายกำหนัดเป็นสุข    
23. การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข
24. ความรักเสมอตนไม่มี , สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี    
25. การทำบุญสามแบบ    
26. การบำรุงพระศาสนา    
27. การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้    
28. กัณฑ์ที่ 4 หาสุขได้จากทุกข์
29. ภาษาคน - ภาษาธรรม    
30. ทางแห่งความไม่ประมาท    
31. มาตาปิตุกถา : คุณของมารดา บิดา    
32. สัญญา 4 ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร แทงทะลุ    
33. หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์    
34. เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น    
35. เข้าพรรษาด้วยธรรมะชีวี    
36. การจำพรรษา
37. การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ
38. ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร    
39. การออกพรรษาอย่างบัณฑิต
40. ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ
41. ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา
42. การสืบอายุพระศาสนา    
43. การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์    
44. โอวาทปาฏิโมกข์    
45. ความเป็นพระอรหันต์    
46. พระไตรลักษณ์
47. อนุโมทนาผ้าป่า    
48. พระอรหันต์อย่าลืม    
49. จิตนี้ประภัสสร    
50. การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร    
51. โอวาทปาฏิโมกข์    
52. ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร
53. การวางของหนักคือการดับทุกข์    
54. การทำลายซึ่งตัวกู - ของกู
55. พระอรหันต์คือใคร ?
56. บุถุชนคือใคร ?    
57. ลักษณะของพระอรหันต์
58. พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี    
59. รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร
60. การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว - ดี    
61. การเคารพหน้าที่    
62. อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น    
63. อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต    
64. พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
65. พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย
66. คาถาเย้ยตัณหา    
67. อิทัปปัจจยตา
68. ความสำคัญของวันวิสาขบูชา    
69. พระพุทธเจ้าสามความหมาย
70. การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ    
71. ทางเดินของชีวิต
72. ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา
73. พระคุณของพระพุทธเจ้าในแบบต่างๆกัน
74. จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด    
75. พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา
76. พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก
77. รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด
78. ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด
79. ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียน    
80. การคลายความกำหนัดยึดถือ    
81. โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
82. พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา    
83. หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา
84. สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย    
85. การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์    
86. การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์    
87. ของขวัญวันอาสาฬหบูชา
88. วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง
89. ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี
90. ประโยชน์ อานิสงคของธรรมชีวี    
91. นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่
92. ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา    
93. พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม
94. พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม (ต่อ)    
95. มัชฌิมาปฏิปทา    
96. อริยสัจจ์
97. ความทุกข์
98. ความเห็นแก่ตัว และการทำลายความเห็นแก่ตัว    
99. อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่    
100. อตัมมยตากับธรรมจักร    
101. พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้    
102. พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง (ปฏิจจสมุปบาท)    
103. พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า - แปล    
104. พระทำวัตรสวดมนต์ เย็น - แปล    
105. พระทำวัตรสวดมนต์ บทพิเศษ - แปล
106. พระทำวัตรสวดมนต์ บทพิเศษ - แปล    
107. ธรรมจักรคืออะไรและทำไมกัน และมีความสูงสุดถึงไหน
108. ขอบคุณผู้ที่นำพระพุทธศาสนามาให้เรา    
109. หัวใจและความลับของพระธรรมจักร    
110. พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์    
111. หลักการที่จะช่วยโลกให้อยู่รอดได้    
112. อนุโมทนาและธรรมะปฏิสันถารการถวายปริญญา    
113. หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้
114. ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธารหยุด